Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

My też zwiedzamy (z PTTK)

Film podsumowujący projekt https://www.youtube.com/watch?v=YorGrtALZLs

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje w listopadzie projekt  “My też zwiedzamy (z PTTK)” w ramach programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starczych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami finansowanego w 2023 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki aktywnej w Polsce przez grupy społeczne podlegające potencjalnemu wykluczeniu, które może dotyczyć w szczególności osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (osób ze szczególnymi potrzebami) będących adresatami Programu, zwanymi dalej również „beneficjentami turystyki społecznej”. Realizacja celu będzie następować poprzez dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych połączonych z kampanią medialną turystyki społecznej aktywizującą
w szczególności osoby starsze oraz poprzez szkolenie kadr branży turystycznej wraz z promowaniem aktywizacji turystycznej ww. grup społecznych. Powyższe działania będą mieć na celu wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze turystyki.

Projekt PTTK realizowany jest w ramach Zadania 1 – „My też zwiedzamy”. Obejmuje on:

  • obozy/wycieczki/wyjazdy turystyczne dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów,
  • obozy/wycieczki/wyjazdy turystyczne dla osób starszych,
  • inne działania – za zgodą ministra.

Zadanie polega na tworzeniu alternatywnej, opartej na krajoznawstwie, formy spędzania wolnego czasu dla beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności, osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.