Strona radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy:

W 2019 roku PTTK Oddział Łucznik w Radomiu, otrzymało z tytułu darowizn kwotę 3.585,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na cele statutowe zgodne ze sferą działalności:

  • w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska,
  • na naukę, edukację, oświatę i wychowanie, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.